ایران خودرو

(1392/10/06 )

بانک اقتصاد نوین و شرکت توتان برای مشارکت در ارایه خدمات دپا به ایرانخودرو به تفاهم رسیدند و قرارداد منعقد کردند. در اَین قرارداد بانک اقتصاد نوین به عنوان بانک عامل در ارایه خدمات در کنار توتان حضور خواهد داشت.