بیمه ایران

(1390/11/12 )

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور برای پیاده‌سازی، راهبری و پشتیبانی نظام دریافت و پرداخت الکترونیکی خود با شرکت توتان قرارداد بست. در این قرارداد توتان رهبری کنسرسیوم ارایه خدمات پرداخت و دریافت را به عهده دارد. عضو دیگر این کنسرسیوم شرکت مبنا کارت آریاست که دارای مجوز ارایه خدمات پرداخت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر مبنای این قرارداد، طرفین با بانک‌های عامل پذیرفته شده در این طرح تعامل خواهد داشت.