کارت‌الکترونیکی‌بیمه‌درمان

(1394/11/10)

این پروژه با مشارکت بیمه ایران و شرکت سمات انجام شده است. در این پروژه قرار است که برای بیمه‌شوندگان بیمه ایران، کارت الکترونیکی صادر شده و فرآیند بیمه درمان در شرکت بیمه ایران، الکترونیکی انجام شود.